Fără categorie

Ce taxe și impozite percepute de Consiliul Județean rămân neschimbate în 2020, ce se schimbă?

De curând, Consiliul Județean a publicat documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii consilierilor, care vor decide cuantumul taxelor și impozitelor percepute de CJ și instituțiile subordonate în anul 2020.

Raportul de specialitate, publicat pe siteul Consiliului Județean, arată că:

”În conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX“Impozite și taxe locale”, ale Hotărârii Guvernului nr. 1 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 din 2015, Titlul IX “Impozite și taxe locale” și ale Legii nr. 52 din 2003, privind transparența decizională, în administrația publică, art.7, prezentăm propunerile formulate de serviciile de specialitate ale Consiliului Județean și de instituțiile din subordinea acestuia pentru anul fiscal 2020 cu mențiunea că acestea sunt formulate la nivelul anului fiscal 2019 cu următoarele excepții:

-Consiliul Județean Giurgiu, desființează următoarele taxe speciale pentru prestări servicii, respectiv:

 • Înregistrat casete audio cu caseta Consiliului Județean – 32,00 lei/oră;
 • Înregistrat casete audio cu caseta solicitantului – 24,00 lei/oră;
 • Înregistrat casete video cu caseta Consiliului Județean – 81,00 lei/oră;
 • Înregistrat casete video cu caseta solicitantului – 66,00 lei/oră;
 • Acces internet – 3,50 lei/oră;
 • Realizare pagini Web – 650,00 lei/pagină și nu se mai regăsesc in Anexa 4;

și instituie următoarea taxă:

 • Salvarea pe memory card a informației de date din bazele de date ale instituției cu suportul solicitantului — 5,00 lei/memory card, care se regasește in Anexa 4.

-Teatrul “Tudor Vianu” Giurgiu majorează următoarea taxă:

 • taxă de intrare spectacole pentru adulți (Sala Mare și Sala Studio), premiere și alte spectacole evenimente de la 21,50 lei/bilet la 25,00 lei/bilet;

 

-Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu desființează următoarele taxe în conformitate cu prevederile art.1, pct.15 din Legea 328 din 2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92 din 2007, respectiv:

 • taxă eliberarea licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale — pentru o cursă (tarif pentru 3 ani) – 612,00 lei;
 • taxă eliberarea licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale — pentru o cursă (tarif pentru 1 an) — 204,00 lei;
 • taxă eliberarea unui duplicat a1 licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate pentru 3 ani (lei/buc) – 20% din tariful inițial;
 • taxă eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate pentru fan (lei/buc) – 20% din tariful inițial;
 • taxă înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social (lei/buc) – 20% din tariful inițial;

și instituie in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.27 din 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare și cu prevederile Ordinului MT/MDRAP nr.l 158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 1a nivel județean, urmatoarele taxe:

 • Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate — pentru o cursă – (tarif pentru 1 an) — 42,00 lei;
 • Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate, în cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării celei eliberate inițial (tarif pentru o licența“) — 50% din tariful inițial;
 • Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate, în cazul schimbării denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social (tarif pentru o licență) — 20% din tariful inițial;
 • Tarif pentru eliberarea licenței de traseu temporare pentru curse regulate, atribuită direct de către Consiliul Județean Giurgiu, până 1a organizarea atribuirii electronice, prin sistemul informatic național – pentru o cursă – (tarif pentru 60 zile) — 7,00 lei;
 • Tarif pentru eliberarea licenței de traseu temporare, pentru curse regulate, atribuită direct de către Consiliul Județean Giurgiu, pe perioada suspendării licenței de transport/licenței comunitare a operatorului de transport – pentru o cursă – (tarif pentru 30 zile) — 3,50 lei;
 • Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate — pentru o cursă – (tarif pentru o perioadă diferită de 1 an) — calculat astfel:

Numâr de luni ———- — — ———- —- x 42,00 (tarif pentru 1 an) Tarif final (lei)

12 (numărul de luni într-un an) și se regăsesc in Anexa nr.11.

 

Conform art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetare locale se constituie din:

venituri proprii, formate din. impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit,

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subvenții primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;

Donații si sponsorizări; sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plaților efectuate si prefinanțari.

Potrivit dispozițiilor art.490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ,putoritațile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum și a amenzilor și penalizarilor aferente.”

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precizează la art.27 faptul că „impozitele si taxele locale se aprobă de consiliile locale, județene si de Consiliul General al Municipiului București, dupa caz, în limitele și în condițiile legii.”

În conformitate cu dispozițiile art.173, alin.1, 1it.b coroborat cu prevederile alin.3 lit. c din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean, în calitate de autoritate deliberativă a administrației publice locale, îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico socială a județului și în exercitarea acestor atribuții, stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii.

Propunerile privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu și de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020 sunt prezentate în anexele 1 — 11, după cum urmează:

Anexa nr.1- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor, conform Cap.V, art. 474.

Anexa nr.2- Taxa pentru valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, conform Cap.II, art. 457.

Anexa nr.3- Taxe speciale și tarife de utilizare a zonei drumurilor județene din județul Giurgiu, conform Cap.VIII.

Anexa nr.4- Taxe speciale pentru prestări servicii efectuate de către Consiliul Județean Giurgiu, conform Cap.VIII.

Anexa nr.5- Tarife pentru spațiile/terenurile închiriate, proprietatea județului Giurgiu, conform Cap.II si Cap.III.

Anexa nr.6- Tarife de utilizare privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, conform Cap.IX.

Anexa  nr.7-  Taxe percepute de   Muzeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu, conform Cap.IX.

 

Anexa nr.8 – Taxe percepute de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale Giurgiu, conform Cap.VIII.

Anexa nr.9 – Taxe percepute de Teatrul “Tudor Vianu” Giurgiu, conform Cap.VIII.

Anexa nr.10- Taxe  percepute  de  Direcția    Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu,

conform Cap.VIII.

Anexa nr.11- Tarife pentru eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate emise de Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic, conform Cap.VIII.”

 

 

The post Ce taxe și impozite percepute de Consiliul Județean rămân neschimbate în 2020, ce se schimbă? appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Ce taxe și impozite percepute de Consiliul Județean rămân neschimbate în 2020, ce se schimbă?

Comentarii

comentarii