CPS a SRI făcută mat de un expert contabil numit de Tribunalul Alba, la cererea unui rezervist contestator

Mai jos avem Motivarea Sentinței Tribunalului Alba prin care un cititor al acestui blog a obținut anularea deciziei de actualizare  apensiei militare, emisă de CPS a SRI cu încălcarea art. 60 alin.(3) din Legea 223/2015.
Noroc că domnul contestator a cerut și Expertiză contabilă, pentru că din motivarea hotârârii rezultă că instanța nu a prea înțeles ceși cum  a greșit pârâta și nici cum a ajuns expertul la noul cuantum al pensiei militare, rezultat din majorarea cu 15% a soldei de funcție potrivit L 152/2017, cu păstrarea indexării de 5% aferentă anului 2016.
Potrivit art 60 alin. (3) în anul 2017 se elimină indexarea de 5,25% a intregii pensii recalculate și indexate, în plată la începutul anului 2017, și se păstrează actualizarea cu 15% de la 30 06 2017, pentru că indexarea de 409 lei din anul 2017 este mai mică decât majorarea soldei de funcție, in valoare reală de  655 lei
Raționamentul este simplu:
Cuantum calculat/recalculat în 2016 este 7405 lei + 371 (indexare în 2016)= 7776 lei
Cuantumul brut la 30 06 2017 este 7776 lei + 655 lei( creșterea soldei de funcție cu 15%) = 8431 lei, cuantum stabilit și de expertul contabil.
Altfel, în aceeași logică juridică a art. 60 alin (1) și (3) .
8060 lei( cuantumul actualizat cu creșterea soldei de funcție cu 15%, conf art. 60 alin.(1) + 371 lei(valoarea indexării din 2016 ) = 8431 lei.
De altfel, contestatorul a fost nevoit să ceară si îndreptarea unor erori materiale din conținutul dispozitivului.
Cu bâlbele instanței, CPS a SRI ar fi putut avea succes în Apelul declarat la C Apel Alba Iulia, dar contestatorul este securizat de Expertiza judiciară contabilă.
Dosar în apel 
2837/107/2018/a2

Nu uitați nici algoritmul actualizării:


940/2019

19-06-2019

Contestatie decizie de pensionareTribunalul ALBA
R O M Â N I A

TRIBUNALUL A___
SECȚIA I CIVILĂ
SENTINȚA CIVILĂ Nr. 940/2019
Ședința   publică d__ data de 19 Iunie 2019
Completul compus d__:
PREȘEDINTE S_____ I___
Asistent judiciar S________ N____
Asistent judiciar M____ P____
Grefier C______ Ș______
Pe rol se află judecarea cauzei în materia Asigurări sociale privind pe contestatorul D____ I___ H____ în contradictoriu cu intimații C___ DE P_____ S_________ S__ – U_______ M_______ 0994 și C______ DE CONTESTAȚII P_____ D__ C_____ S__ – U_______ M_______ 0472 , având ca obiect contestație decizie de pensionare HOTĂRÂREA NR. 524/16.11.2018; DECIZIA NR. xxxxx/02.10.2018 .
La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă în instanță contestatorul, lipsă fiind intimații.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează  instanței  faptul că s-a depus la dosar d__ partea contestatorului, la data de 11.06.2019, prin serviciul registratură, note, prin care arată că nu are obiecțiuni la raportul de expertiză judiciară efectuat în cauză, precum și cupoanele de pensie d__ decembrie 2018 și ianuarie 2019.
Se constată că intimatul S__ – C___ de P ensii S_________  (UM 0 994 București), a depus la dosar prin serviciul registratură, în data de 10.06.2019, Note de ședință, în cuprinsul cărora a formulat obiecțiuni la raportul de expertiză judiciară.
Contestatorul depune la dosar Note de ședință, prin care răspunde la obiecțiunile formulate de intimata C___ de P_____ S_________ S__, precum și dovada achitării diferenței onorariului de expert, în cuantum de 301 lei,  respectiv chitanța nr.xxxxxxxxxx/1.
Instanța pune în discuție obiecțiunile la raportul   de expertiză judiciară, formulate de intimatul SRL – C___ de P_____ S_________.
Contestatorul solicită respingerea obiecțiunilor la raportul de expertiză judiciară formulate de intimatul SR I – C___ de P_____ S_________, astfel cum a menționat în Notele de ședință depu se la dosar la termenul de azi. Apreciază că în decizia de actualizare a pensiei  militare nu trebuia invocat art.64 alin.1 d__ Legea nr.223/2015, dar trebuiau evidențiate și drepturile câștigate anterior (indexare d__ 2016).
Solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosar  și arată că nu mai are alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei.
Instanța, în deliberare , respinge obiecțiunile la raportul de expertiză judiciară formulate de intimatul S__ – C___ de P_____ S_________.
Instanța în baza art. 258 raportat la art. 255 Noul Cod procedură civilă , încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar.
Instanța se socotește lămurită, declară cercetarea procesului încheiată.
Nemaifiind alte cereri de formulat și incidente de soluționat, instanța deschide dezbaterile asupra fondului cauzei , conform prevederilor art.392 N.C.P.C și acordă cuvântul părților prezente.
Contestatorul solicită admiterea contestației așa cum a fost formulată, conform motivelor cererii de chemare în judecată și având în vedere concluziile raportului de expertiză judiciară.
Instanța consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, motiv pentru care închide dezbaterile în baza art.394 N.C.P.C și reține cauza spre soluționare.
TRIBUNALUL
Asupra c ontestației civile de față:
Prin contestația înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 29.11.2018 , sub dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX , contestatorul D____ I___ H____ a solicitat ca în contradictoriu intimații: C___ DE P_____ S_________ S__ – U_______ M_______ 0994 și C______ DE CONTESTAȚII P_____ D__ C_____ S__ – U_______ M_______ 0472, solicitând ca, prin hotărârea care urmează a se pronunța, să se dispună :
1. Obligarea intimatei CC a S__ la anularea Hotărârii nr. 524 d__ 16.11.2018;
2. Obligarea intimatei CPS a S__ la anularea Deciziei de actualizare a pensiei militare nr. xxxxx d__ 02.10.2018;
3. Obligarea intimatei CPS a S__ la emiterea unei noi decizii de actualizare cu noile drepturi de pensie stabilite în cepând cu data de 01 iulie 2017, care să conțină pe lângă cuantumul pensiei rezultat după actualizarea d__ 2017 de 8060 lei – calculate corect în Anexa la Decizia nr. xxxxx d__ 02.10.2018 și indexarea de 5% aferentă anului 2016;
4. Obligarea intimatei CPS a S__ la restituirea diferențelor datorate începând cu data de 01.07.2017 și până în prezent, precum și a dobânzilor aferente la zi, totul într-o singură tranșă;
5. Obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea contestației, contestatorul arată c ă beneficiază de pensie m_______ pentru limită de vârstă d__ anul 2016 , conform Deciziei nr.xxxxx d__ 25 ianuarie 2017, iar în Anexa la decizia mai sus menționată sunt evidențiate elementele salariale d__ perioada iunie 2016 – noiembrie 2016, care au stat la baza calculării pensiei militare. P ensia brută stabilită a fost în cuantum de 7405 lei, la care a fost adăugată indexare a /actualizare a de 5 % conform OUG 57/2015, în sumă de 371 lei, rezultând un cuantum total de 7776 lei .
La solicitarea contestatorului transmisă de 24 octombrie 2017 , Casei Sectoriale de P_____ a S__ a răspuns prin adresa nr. xxxxxxx /26.10.2017, prin care a comunicat modul de actualizare a pensiilor militare, invocând Anexa 2 d__ Ordinul comun nr. 8148/12.02.2016 . Simila r s-au petrecut lucrurile cu solicitarea d__ data de 09 martie 2018, la care s- a primit răspunsul nr. xxxxxx/09.03.2016.
La data de 21 iunie 2018, contestatorul a solicitat cu privire la termenii folosiți în Ordinul 8148/2016, pentru actualizarea pensiilo r militare, iar prin adresa nr. xxxxxx/18.07.2018, intimata precizează care sunt cuantumurile utilizate la actualizar ea pensiei militare și elementele care se înmulțesc cu 115% (corespunzător indexării cu 15% d__ Legea salarizăr ii unitare – Legea 152/2017) , precizându-se cuantumul actualizat al fiecărui element de la litera g), care nu compune solda de funcție, majorat, precum și faptul că la sporul pentru condiții vătămătoare se adaugă sporul pentru încordare psihi că înmulțite cu 115%.
Mai arată contestatorul că i-a fost comunicată la data de 11.10.2018 , Decizia nr. xxxxx d__ 02 octombrie 2018 – privind actualizarea pensiei militare conform art. 60 alin. 1 d__ Legea 223/2015, în anexa căreia este prezentată situația soldelor lunare brute realizate la funcția de bază actualizată conform art. II pct. 3 lit. B d__ Legea 152/2017 – paginile 18-22.
Contestatorul menționează că această actualizare s-a raportat la soldele lunare brute d__ aceeași perioadă care a fost luată în calcul la stabilirea pensiei brute inițiale în anul 2016 (respectiv iunie 2016 – noiembrie 2016 ) , cuantumul rezultat după actualizare fiind de 8060 lei. Contestatorul apreciază că deși elementele salariale diferă numeric, raportat la prima decizie de pensionare primită, ele reprezintă de fapt aceleași lucru, adică cele d__ cea de a doua decizie au fost obținute d__ primele, prin majorare cu 10%, conform Legii 293/2015, astfel că actualizarea pensiilor militare d__ anul 2017 nu ar trebui să aibă nici o legătură cu indexarea aferentă anului 2016 de 5%, actualizarea raportându-se la aceleași elemente salariale cuprinse în soldele d__ lunile alese pentru calculul pensiei militare (d__ perioada iunie – noiembrie 2016).
Astfel, în decizia de actualizare emisă de către CPS a S__, s-a omis, în mod greșit cu indexarea d__ anul 2016, fiind acordată numai actualizarea d__ anul 2017. Apreciază că d__ deciziile emise de C___ de P_____ S_________ a MAI rezultă modul de calcul corect al actualizării.
A precizat, totodată contestatorul, că a formulat contestație împotriva Deciziei nr. xxxxx d__ 02 octombrie 2018, adresată Comisiei de Contestații a Serviciului Român de I nformații (CC a S__), pe care ulterior a completat-o, prin care a învederat că actualizarea fiecărui element de la litera g), care nu compune solda de funcție, majorat, ( adică sporurile care se înmulțesc cu 115% ) , este greșită, deoarece trebuia actualizat strict cuantumul a ctualizat al soldei de funcție.
Contestatorul a reiterat faptul că , în modalitatea de calcul adoptată de intimată, lipsește indexarea aferentă anului 2016 , încălcându-se astfel, prevederilor art. 14 alin. (2) d__ Ordonanța de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare : conform căruia ,, Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. 
C______ de Contestații d__ c_____ S__ (CC a S__), a comunicat contestatorului Hotărârea nr. 524 d__ 16.11.2018, la data de 28.11.2018, prin ca re contestația a fost respinsă, motivat de faptul că au fost utilizate la calcul aceleași sume pe care le-a indicat și contestatorul, că în urma actualizării, cuantumul brut al pensi ei este de 8060 lei și că potrivit art. 60 alin. 3 d__ Legea 223/2015 , se aplică cuantumului mai avantajos în anul calendaristic în care pot fi aplicate atât indexarea cât și actualizarea (A cest an calendaristic este anul 2017 ) .
Consideră contestatorul că, acest articol de lege nu a fost respectat, deoarece intimații au comparat cuantumul brut al pensiei după actualizare de 8060 lei, cu pensia aflată în prezent în plată de 8185 lei și care este rezultatul a două indexări consecutive, d__ anii 2016 și 2017, în loc ca aceasta d__ urmă (pensia aflată în plată), să o raporteze la actualizarea d__ 2017 cumulată cu indexarea d__ 2016. Aceasta deoarece art. 60 alineatul 3 se referă la un an calendaristic – 2017, iar nu la doi ani calendaristici.
Contestatorul a formulat critici și cu privire la decizia de stabilire a pensiei militare, arătând că nu au fost respectate dispozițiilor art. 60 alin. (3) d__ Legea 223/2015, în forma nemodificată prin O.U.G. 59/2017, conform cărora, în anul în care pot fi aplicate prevederile art. 59 (privind indexarea pensiilor), cât și cele ale alin. (1) cu privire la actualizare, se aplică dispozițiile cele mai favorabile, deoarece indexarea pensiilor cu 5,25% (aplicată începând cu data de 01.01.2017), prevăzută de art. 12 alin. (2) d__ O.U.G. nr. 99/2016 a fost mai mică decât actualizarea pensiilor prin aplicarea prevederilor art. II alin. (3) lit.  b) d__ Legea nr. 152/2017 coroborat cu art. 60 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015., așa cu rezultă d__ modul de calcul pe care l-a expus:
pensie brută inițială 2016 => 7405 lei
indexare 2016 (5%) => 371 lei
indexare 2017(5,25%) => 409 lei
pensie aflată în plată 2018 => 8185 lei (rezultată d__ suma elementelor anterioare)
pensie brută după actualizare 2017 => 8060 lei (raportată la perioada aleasă d__ 2016)
actualizare d__ 2017 => 8060 – 7405 = 655 lei
Așadar, pentru anul 2017  trebuiau aplicate dispozițiile cele mai favorabile – adică actualizarea.
În continuare, în mod corect  ar fi trebuit ca, la cuantumul pensiei militare brute actualizate de 8060 lei, să se adauge indexarea de 371 lei stabilită prin prima decizie și care lipsește d__ Decizia de actualizare xxxxx pentru ca pensia m_______ de stat actualizată cf. Legii 223/2015, să se compună d__ suma 6+7+8, (punctul 8 este reprezentat de suma majorare conform OUG 57/2015), iar cuantumul nou al pensiei brute rezultate să fie de 8431 lei. Acesta, fiind mai mare decât pensia aflată acum în plată, de 8185 lei, trebuia să fie stabilit printr-o nouă Decizie a CPS a S__, începând cu data de 01 i ulie 2017.
În drept au fost invocate : dispoziți ile art. 59 – 60, art. 97 – 105 d__ Legea nr. 223/2015 – forma nemodificată prin OUG nr. 59/2017, art. 14 d__ Ordonanța de urgență nr. 57/2015 și art. 12 d__ Ordonanța de urgență nr. 99/2016
Intimatul Serviciul Român de Informații – C___ de P_____ Se ctorială (U.M. 0994 ), a formulat în t âmpinare prin care solicitat respingerea contestației întrucât intimata a respectat întocmai dispozițiile legale în vigoare și a învederat că U_______ M_______ 0198 București – Oficiul Juridic este singura unitate abilitată să asigure reprezentarea intereselor instituției în litigiile aflate pe rolul instanțelor d__ capitală sau d__ țară, în care unități ale Serviciului Român de Informații au fost chemate în judecată. (fila 36-39) ,
În dezvo ltarea a părărilor s-a arătat că la data de 20.12.2016 contestatorul a solicitat acordarea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă în baza art. 21 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , aceasta fiindu-i acordată prin decizia nr. xxxxx/ 25.01.2017, cu luarea în considerare a soldelor lunare brute realizate în perioada iunie – noiembrie 2016 .
La recalcularea pensiei , au fost aplicate prevederile Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele dispuse prin O.U.G. nr. 57/2015, fiind utilizată baza de calcul prevăzută la art. 28, precum și contribuția la pensia suplimentară, în procent de 9%, potrivit buletinului de calcul anexat la decizie.
Î n urma aplicării prevederilor art. 30 ( pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate fi mai mare decât 85% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28), rezultă un cuantum brut al pensiei de 6439 lei (85% * 7575 lei baza de calcul) la care se adaugă cuantumul de 966 lei reprezentând sporul de 15% conform art. 11 d__ Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, rezultând un total brut de 7405 lei. La cuantumul total s-a adăugat indexarea de 5% aferentă anului 2016 (371 lei), totalul brut fiind în sumă de 7776 lei.
Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016, s-a statuat că, de la data intrării în vigoare a legii (30.06.2017), se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate, precum și ale soldaților și gradaților voluntari, inclusiv personalului civil d__ Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa (art. II alin. 3 lit. b).
Î n conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015, în varianta nemodificată prin O.U.G. nr. 59/2017, cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
Așadar, actualizarea se raportează la cuantumul pensiei stabilit în procentele de la art. 29, 30 și 108 (d__ Legea nr. 223/2015 în varianta în vigoare la 30.06.2017), respectiv procentul aferent bazei de calcul (media celor 6 luni consecutive), procentul aferent condițiilor de muncă și procentul aferent contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară.
Î n această ordine de idei, legiuitorul a stipulat în mod expres elementele componente care stau la baza cuantumului pensiei militare de stat care se actualizează, nefăcând referire la indexările anuale aplicabile la cuantumul total brut al pensiei.
Î n temeiul dispozițiilor legale mai sus enunțate, C___ de P_____ S_________ a procedat la actualizarea drepturilor de pensie cu următoarele precizări:
• actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție (element component al bazei de calcul în temeiul căreia se determină cuantumul brut al pensiei) existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat/menținut în plată ca urmare a stabilirii/recalculării drepturilor de pensie;
• conform dispozițiilor art. 60 alin. (3) d__ Legea nr. 223/2015, în forma nemodificată prin O.U.G. n r. 59/2017, în anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59 (privind indexarea pensiilor), cât și cele ale alin. (1) cu privire la actualizare, se aplică dispozițiile cele mai favorabile.
Având în vedere că actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat ca urmare a stabilirii drepturilor de pensie, pentru stabilirea cuantumului mai avantajos se compară cuantumul brut al pensiei actualizate (doar cu majorarea de 15% și cu adăugarea sporului conform art. 1.1 d__ Legea nr. 80/1995) cu cuantumul brut aflat în plată la data de 29.06.2017.
Î n această ordine de idei, conform anexei la decizia de actualizare a pensiei emisă în data de 02.10.2018, prin aplicarea majorării cu 15% asupra cuan tumului brut la funcției de bază, a rezultat o medie a soldelor lunare brute realizate l a funcția de bază de 8245 lei.
Cuantumul pensiei actualizate este de 7009 lei (8245*85% procent de bază) la care se adaugă sporul de 1 5% conform art. 11 d__ Legea nr. 80/1995 (1051 lei), rezultând un cuantum brut actualizat al pensiei militare de 8060 lei. Cu acest cuantum se compară pensia m_______ brută aflată în plată la data de 29.06.2017 (8185 lei), reclamantul rămânând în plată cu aceasta d__ urmă, fiind mai avantajoasă.
Față de aspectele prezentate, solicită respingerea contestației și să se constate că instituția intimată a respectat întocmai dispozițiile legale în vigoare.
Î n drept s-au invocat prevederile Codului de procedură civilă, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, Ordinul nr. 8148/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.
Intimata C______ de Contestați i d__ c_____ S__ (UM 0472), nu a formulat întâmpinare în termenul procedural stabilit în acest scop :
Examinând actele și lucrările de la dosar, Tribunalul reține următoarele:
Decizia de recalculare nr. xxxxx/2.10.2018 contestată în prezenta procedură, a fost comunicată contestatorului la data de 11.10.2018 și a fost contestată în termenul legal la C______ de Contestații d__ c_____ S.R.I., fiind respinsă prin Hotărârea nr. 524/16.11.2018 , comunicată contestatorului la data de 28.11.2018 . Se reține astfel, că procedura prealabilă obligatorie instituită de dispozițiile art. 97 alin. 2 d__ Legea nr. 223/2015 a fost îndeplinită și că prezenta contestație a fost formulată în termenul legal de 30 de zile prev. de art. 97 alin. 1 d__ aceeași lege.
C ontestatorul născut la data de 13.09.1967 a fost trecut în rezervă la data de 17.12.2016, a formulat cerere de acordare a pensiei militare pentru limită de vârstă al data de 20.12.2016 și beneficiază de pensie m_______ de serviciu, baza Deciziei nr. xxxxx/25.01.2017 .
La s tabilirea cuantumului pensiei a fost avută în vedere media tuturor veniturilor brute realizate in 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate (respectiv :solda de funcție, solda de grad, solda de merit, solda de comandă, gradațiile și indemnizația de dispozitiv), actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, conform art. 28 d__ Legea nr. 223/2015. La această medie obținută trebuia adăugat un spor de pana la 15% , precum și majorarea de 5% prevăzută de art. 14 alin. 2 d__ OUG nr. 57/2015 (act normativ publicat în M. Of. nr. 923 d__ 11 decembrie 2015) .
Conform art. 60 alin. 1 d__ Legea nr. 223/2015 – forma în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie m_______ pentru limită de vârstă – cuantumul pensiei contestatorului trebuia actualizat ori de cate ori se majora solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de func ț ie/salariul de func ț ie al militarilor, poli ț i ș tilor ș i func ț ionarilor publici cu statut special, î n procentele stabilite la art. 29, 30 si 108 ș i î n func ț ie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie, astfel:
    a) potrivit gradului militar/pro fesional avut la data trecerii î n rezerva/ î ncet ă rii raporturilor de serviciu si a mediei soldelor de func ț ie/salariilor de func ț ie î ndeplinite in 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale c ă ror drepturi de pensie au fost deschise î nainte de intrarea î n vigoare a prezentei legi;
    b) î n func ț ie de gradul militar/profesional de ț inut la data trecerii î n rezerv ă / î ncet ă rii raporturilor de ser viciu si media soldelor de funcț ie/salariilor de func ț ie de ț inute î n cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise î n baza prezentei legi.
Începând cu d ata de 30 iunie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de funcție ale cadrelor militare î n activitate, precum ș i ale soldaț ilor ș i gradaț ilor voluntari, inclusiv per sonalul civil d__ Ministerul Apărării Naționale și instituț iile aflate in subordinea s a, s-au majorat cu 15%, conform art. II alin. 3 lit. b) d__ Legea nr. 152/2017.
De la această dată, contestatorul avea un termen de 6 luni pentru a solicita actualizarea pensiei, iar în situația în care o cerere în acest sens nu ar fi fost depusă, actualizarea urma a se realiza d__ oficiu, pe baza mediei soldelor de funcț ie d__ ultimele 6 luni de activitate , în condițiile art. 60 alin. 2 d__ același act normativ.
Se reține, de asemenea, că prin art. 12 alin. 2 d__ OUG nr. 99/2016 (publicat în M. Of. nr. 1035/22.12.2016) s-a stabilit că î n anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) d__ actul normativ menționat.
Intimata a procedat la recalcularea pensiei cuvenite contestatorului prin actualizarea acesteia și a stabilit un cuantum brut al pensiei actualizate, de 8185 lei, fără a proceda însă și la determinarea cuantumului pensiei prin majorarea cu 5,25 %, deși ambele norme legale erau aplicabile în același an calendaristic .
În această situație, dacă rezultatul ar fi fost diferit, s-ar fi aplicat dispozițiile cele mai favorabile, conform dispozițiilor art. 60 alin. 3 d__ Legea nr. 223/2015 – forma în vigoare la data de 30 iunie 2017 când s-a născut în sarcina intimatei obligația de a proceda la recalculare a drepturilor de pensie în ambele variante.
Astfel, recalculând cuantumul pensiei prin actualizare în funcție de noul cuantum al soldelor de funcție majorate cu 15% conform Legii nr. 152/2017, noua medie a soldelor lunare brute realizate de contestator la funcția de bază este de 8245 lei , sumă căreia i s-a aplicat plafonarea de 85% și apoi a fost majorată cu 15% conform Legii nr. 80/1995, rezultând un cuantum brut actualizat de 8060 lei – conform apărărilor intimatei exprimate în întâmpinare).
Apărările intimatei în sensul că noul cuantum al pensiei actualizate de 8060 lei a fost comparat cu ce l al pensi ei aflate în plată de 8185 lei, va fi înlăturate ca neîntemeiate, întrucât compararea s-a realizat eronat, fiind interpretate greșit d ispozițiile art. 60 alin. 3 d__ Legea nr. 223/2015 conform cărora : „ În anul in care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cat si cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile”.
Compararea trebuia realizată cu acel cuantum al pensiei majorate cu 5,25% prevăzută de OUG nr. 99/2016, care trebuia aplicată pensiei aflate în plată, însă acest calcul, în mod greșit nu a fost efectuat. D__ raportul de expertiză judiciară întocmit de către exp. S___ Z___ A________ a rezulta t că acest cuantum al pensiei majorate este de 8431 lei .
Așa fiind, în temeiul art. 101 d__ Legea nr. 223/2015 contestația dedusă prezentei judecăți va fi admisă, cu consecința anulării Hotărârii Comisiei de Contestații d__ c_____ S.R.I. nr. 524/16.01.2018 și a Deciziei nr. xxxxx/2.10.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ a S.R.I. și obligării intimatei C___ de P_____ S_________ a S.R.I. la emiterea unei noi decizii de recalculare a cuantumului pensiei cuvenite contestatorului, conform celor mai sus expuse.
În temeiul art. 453 alin. 1 d__ Codul de procedură civilă, vor fi obligate în solidar intimatele, la plata în favoarea contestatorului, a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert, justificat cu chitanțele nr. xxxxxxxxxx/1/ 25.03.2015 (fila 118) și nr. xxxxxxxxxx/1/18.06.2019.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :
Admite contestația formulată de contestatorul D____ I___ H____ – CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în A___ I____, ______________________. 58, jud. A___, în contradictoriu cu intimatele C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații – U.M. 0994, cu sediul în București sector 1, ____________________. 4 și C______ de Contestații d__ c_____ Serviciului Român de Informații – U.M. 0472, cu sediul în București, sector 3, _____________________-50, ambele cu sediul procesual ales în București, sector 2, ___________________________, nr. 24 – 26 și în consecință:
Anulează Hotărârea nr. 524/16.01.2018 emisă de intimata C______ de Contestații d__ c_____ Serviciului Român de Informații.
Anulează Decizia nr. xxxxx/2.10.2018 emisă de intimata C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații.
Obligă C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei.
Obligă intimatele la plata în favoarea contestatorului a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul A___.
Executorie.
Pronunțată în ședința publică d__ 19 Iunie 2019.
   
Președinte,
S_____ I___
Asistent judiciar,
S________ N____
Asistent judiciar,
M____ P____
Grefier,
C______ Ș______
     Sursa: huhurez
Articol sursa: CPS a SRI făcută mat de un expert contabil numit de Tribunalul Alba, la cererea unui rezervist contestator

Comentarii

comentarii

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com