Fără categorie

Dotări pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unei „Centrale telefonice Siemens HOP TH 1150” Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.9368 din 21 iulie 2020 al Preşedintelui, Avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, Avizul Comisiei Juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.9369 din 21 iulie 2020 al Dîrecției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și adresa nr.1129 din 14 iulie 2020 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu;

Văzând prevederile art.287, art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) 1it.c) și al art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul, art.182 alin. (1) dinOrdonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unei „Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150” Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani.

Art.2. – Datele de identificare a echipamentului mentionat la art.1 sunt următoarele: Centrală telefonică Siemens HI PATH 1150 cu SERIA: SK751061861413 1 buc. cu aparate telefonice compatibile cu centrala 12 buc.

Art.3. – Se împuternicește Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Contractul de Comodat prezentat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Predarea — primirea „Centralei telefonice Siemens HI PATH 1150” se va face în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei.

Art.5. – Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu are obligația achitării cheltuielilor necesare pentru reparații, întreținere, exploatare și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea bunurilor în cauză, pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită.

Art.6. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Logistică, Managementul Spitalelor și Patrimoniu în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Marian Mina

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Direcția Logistică , Managementul Spitalelor și Patrimoniu Nr.9369 din 21 iulie 2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită a unei „Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150” Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani

 

 

Prin adresa nr.1129 din 14 iulie 2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 9065 din 15 iulie 2020, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu solicită prelungirea folosinței gratuite pe o perioadă de 10 ani a „Centralei telefonice Siemens HI PATH 1150” aflată în funcțiune.

Prin Hotărârea nr.56 din 31 martie 2010 a Consiliului Județean Giurgiu s-a aprobat darea în folosință gratuită a unei Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150 cu SERIA : SK751061861413 – 1 bucată cu aparate telefonice compatibile cu centrala – 12 bucăți.

Aceasta a fost predată de Consiliul Județean Giurgiu către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu în baza Protocolului nr.4617 din 14 aprilie 2010, pe o perioadă de 10 ani.

Având în vedere că perioada dării în folosință gratuită a expirat, iar „Centrala telefonică Siemens HI PATH 1150” este în stare de funcționare fiind utilizată în continuare de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu, propunem darea în folosință gratuită a acesteia pe o perioadă de 10 ani în scopul desUașurării activității.

Față de cele prezentate mai sus, ann întocmit prezentul Raport de specialitate, care împreună cu Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare, vor fi înaintate Secretarului General al Județului Giurgiu.

 

 

Director executiv,

Daniela Burcea

The post Dotări pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Dotări pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei

Comentarii

comentarii