Fără categorie

Mai multe comune se retrag din ADI „Iluminat public eficient”

Una din acestea este comuna Comana, hotărârea fiind adoptată în şedinţa Consililui Judeţean:

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Avănd în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrată la nr.6423 din 13 mai 2019, Raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, referatul nr.6424 din 13 mai 2019 al Direcției juridice şi achiziții publice și Hotărârea nr.30 din 25 Julie 2018 a Consiliului Local al comunei Comana;

Văzând prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitarä cu obiect de activitate serviciile de utllitățì publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.13 alin.(1) și art.16 a1in.(1) lit.j) din Statutul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”;

În temeiul art.91 alin.(5) lit.a) pet.13 şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicatä, cu modificärile şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. — Se aprobă retragerea comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”.

Art.2. — Se mandatează domnul Grătianu Nicolae Cristian — reprezentantul Județului Giurgiu ïn Adunarea Generalä a Asociației de Dezvoltare Intercomunltarä „Iluminat Public Eficient” pentru a vota în cadrul Adunãrii în sensul celor menționate la art.1 și a semna Actcle Adiționale la Statul și Actul Constitutiv al Asociației.

Art.3. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Interconiunitară „Iluminat Public Eficient” și domnului Grătianu Nicolae Cristian.

 

PREŞEDINTE,

Marian Mina

Hotărâri similare au fost adoptate şi pentru retragerea comunelor Vedea, Slobozia şi Herăşti.

 

The post Mai multe comune se retrag din ADI „Iluminat public eficient” appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Mai multe comune se retrag din ADI „Iluminat public eficient”

Comentarii

comentarii