Fără categorie

Microbuz pentru ISU, într-un proiect al Consiliului Judeţean

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă este beneficiarul unei alte hotărâri aprobate de consilierii judeţeni, hotărâre privind darea in folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționat in cadrul proiectului ”EOCES— Întärirea capacităților operaționale pentru răspuns in Situații de Urgență în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu — Ruse ” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgențä ”Vlașca” al județului Giurgiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Avánd în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, înregistrată la nr. 6505 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană și raportul Comisiei Juridice Apărarea Ordinei Publice şi Egalității de Şanse, referatul nr.6506 din 14 mai 2019 al Direcției Logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor, precum și adresa nr.3327562/14.05.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgențä ”Vlașca” al județului Giurgiu înregistrată la sediul instituției noastre cu nr.6460 din data de 14 mai 2019;

Ținând cont de prevederile contractului de finanțare pentru proiectul „”EOCES— Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în Situații de Urgență in Regiunea Transfrontalieră Giurgiu — Ruse ” cod MIS-ETC 671;

În temeiul art. 91 alinl, lit. c, art. 97 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publicä localä, republicatã, cu modificärile şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ã Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri (având specificațiile prevăzute în Anexa 1), aflat in domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționat in cadrul proiectului ”EOCES— Întärirea capacităților operaționale pentru räspuns in Situații de Urgență in Regiunea Transfrontalieră Giurgiu — Ruse ” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, pe o durată de 10 ani.

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Județean Giurgiu sä semneze contractul de comodat prezentat in Anexa 2 la prezenta hotärâre.

Art.3. Prezenta hotäráre va fi comunicată Compartimentului Programe și Proiecte Europene, Direcției Economice și Investiții, precum și Direcției Logisticä, tehnologia informației şi managementul spitalelor in vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Marian MINA

The post Microbuz pentru ISU, într-un proiect al Consiliului Judeţean appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Microbuz pentru ISU, într-un proiect al Consiliului Judeţean

Comentarii

comentarii