Fără categorie

Modificări în srategia de dezvoltare a județului, aprobate de consilierii județeni

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind completarea „Strategiei de dezvoltare economico-socialä a Jude lui (Giurgiu 2014-2020”

 

18

Avănd în vedere referatul de aprobare nr.10323 din 10 august 2020 a1 preşedintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeanä, avizul Comisiei juridice, apãrarea ordinii publice şi egalitñții de şnnsc şi rnportul dc specialitate nr.10324 din 10 august 2020 al Compartimentului Dezvoltare Regională;

Väzând prevederile:

  • Ordonanței de urgență 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financial pentru pregãtirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțãrii prin Programul Operațional Asistență Tehnicä 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
  • Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 — 2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură in domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructurä și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;
  • Hotărârii nr. 41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. d) şi art. 178 alin. (2) din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completärile ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificärile și completärile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă completarea „ Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Giurgiu 2014-2020”, aprobată prin hotãrârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 5 din 4 martie 2014, conform anexei la prezenta hotärâre..

Art.2. Compartimentul Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate a1 Consiliului Județean Giurgiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Activități Titlu proiect Institutii

implicate

Program de

finanțare

Termen de

aplicare

Reabilitarea

drumurilor județene cu prioritate în zonele cu decalaje majore de dezvoltare

„Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412 A, DJ 412 C și DJ 601”- ”- DJ 412 A:

Mihăilești – Drăgănescu – Poșta – Buturugeni – Zorile – Hobaia — Ogrezeni; DJ 412 C: Ogrezeni — Bucșani — DN 61; DJ 601: DN 61-

Roata de Jos- Mârșa-lim. Jud.Teleorman

Consiliul

Județean Giurgiu

Fonduri structurale și de coeziune 2020-2027
Reabilitarea,

modernizarea sau construcția de așezăminte culturale

“ Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural << Conacul„Gavril Drugănescu” >> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare și dotare”. ConSiliul

Județean Giurgiu

Fonduri structurale și de coeziune 2020-2027

 

 

The post Modificări în srategia de dezvoltare a județului, aprobate de consilierii județeni appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Modificări în srategia de dezvoltare a județului, aprobate de consilierii județeni

Comentarii

comentarii