Fără categorie

Modificări în ştatul de funcţii al Centrului Mogoşeşti

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcții a1 Centrului de Asistenţă Medico-Socială

Mogoșești

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8909 din 10 iulie 2020 a1 preşedintelui, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție social, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.8910 din 10 iulie 2020 a1 Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și adresa nr.778 din 23 iunie 2020 a Centrului se Asistență Medico-Socială Mogoșești, înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu sub nr.8122 din 29 iunie 2020;

Văzând prevederile art.375 a1in.(2) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Anexei nr.2 din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 a1in.(2) 1it.c) și art.178 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioarecompletările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. — Se aprobă modificarea statului de funcții a1 Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, în sensul transformării postului vacant de la pozițiz 19 din soră medicală principal în asistent medical principal.

 

Art.2. — Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.122 din 30 septembrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu, rămân neschimbate.

 

Art.3. — Compartimentul resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură va comunica Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, prezenta hotărâre în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Mariana MINA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Nr. 8910 din 10 iulie 2020

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea modificării statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială

Mogoșești

 

În conformitate cu prevederile art.191 a1in.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate a1 consiliului județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean.

 

În exercitarea acestor atribuții preşedintele consiliului județean întocmește și supune spre aprobare consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor publice de interes județean.

 

Prin adresa nr.778 din 23 iunie 2020 înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu la nr.8122 din 29 iunie 2020, Centrul de Asistență Medico-Socială Mogoșești, solicită aprobarea modificării statului de funcții prin transformarea postului vacant de soră medicală principală din cadrul Compartimentului Medică-Social în asistent medical principal

 

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 a1in.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

INITIEZ

uri proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești

 

Compartimentul resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură va întocmi Raportul de specialitate.

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Compartimentul resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură

Nr.8909 din 10 iulie 2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării statului de funcții a1 Centrului de Asistență Medico-Socială

Mogoșești

 

Prin adresa nr.778 din 23 iunie 2020 înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu la nr.8122 din 29 iunie 2020, Centrul de Asistență Medico-Socială Mogoșești, solicită aprobarea modificării statului de funcții prin transformarea postului vacant de soră medicală principală din cadrul Compartimentului Medică-Social în asistent medical principal, conform prevederilor art.375 a1in.(2) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În conformitate cu prevederile art.173 a1in.(2) 1it.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul județean aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate a1 consiliului județean, precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean.

 

Față de cele de mai sus, ann întocmit prezentul Raport de specialitate, care împreună cu Proiectul de Hotărâre și Referatul de aprobare, vor fi înaintate Secretarului General a1 Județului Giurgiu.

 

 

 

Consilier,

Mihăilă Lucian

 

The post Modificări în ştatul de funcţii al Centrului Mogoşeşti appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Modificări în ştatul de funcţii al Centrului Mogoşeşti

Comentarii

comentarii