Fără categorie

Regulament nou pentru furnizori în judeţul Giurgiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului Giurgiu dc către furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.9400 din 22 iulie 2020 al Preşedintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei Juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, Raportul de specialitate nr.9401 din 22 iulie 2020 a1 Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și adresa nr.9373 din 22 iulie 2020 a Direcției Economice;

Văzând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația public și ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 a1in.(1) lit.f) și a1 art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Art.4 a1in.(2) 1it.c) din Regulament – Anexa 1 care va avea următorul conținut:

”(c) Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu sunt stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Tarifele sunt stabilite cu respectarea următoarelor principii:

 1. să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv;
 2. să acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existenta și funcționarea elementelor de infrastructură ale rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul acestor lucrări;
 3. să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii ”

 

Art.2. Se aprobă modificarea Punctului 6 din Contractul standard — Anexa 3 care va avea următorul conținut:

”6. Tarifare:

 

 • Părțile au convenit ca OPERATORUL să p1ătească‘tarifu1 de utilizare în sumă de  lei/an, reprezentând contravaloarea dreptului de
 • În situația în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art.3.9. se produc pagube materiale administratorului, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
 • categoria de folosință și suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • tipurile de culturi si plantații afectate de lucrări;
 • categoria construcției (construcții de clădiri sau construcții inginerești) și suprafața construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • activitățile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • gradul de uzură a1
  • Plata sumei prevăzute la art.6.1. se datorează de la momentul semnării de către parți a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
  • Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul ADMINISTRATORULUI,  deschis la Trezoreria Giurgiu sau la caseria Consiliului Judetean Giurgiu.
  • În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la termeiielc prevăzute la 6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalități in valoare de 0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.
  • Tariful de utilizare se va recalcula anual, în funcție de tarifele actualizate prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și va face obiectul unui act adițional.
  • OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele și impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului ”

 

Art.3. Se aprobă încetarea aplicabilității Art.3 a1 Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu — Anexa 2 privind tarifele care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu pentru anul fiscal 2013, în baza Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei.

 

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 ramân neschimbate.

 

Art.5. Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, Direcția economică și Dirccțin achiziții publice și invcstinții în infrastructura locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Marian Mina

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,                         2020 Nr.     

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Nr.9400 din 21 iulie 2020

 

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Județului Giurgiu de către fumizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard

 

Conform Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu a fost aprobat REGULAMENTUL privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Județului Giurgiu de către fumizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard.

Prin adresa nr.9373 din data de 22 iulie 2020 a Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Giurgiu se solicită inițierea demersurilor necesare modificării Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu în sensul introducerii în prevederile acesteia a obligativității actualizării anuale a tarifelor de utilizare pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu, aprobate prin hotărâri de consiliu județean, respectiv a prețului contractelor încheiate, în corelare cu prevederile actelor administrative mai sus amintite.

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice.

Întrucât modificarea solicitată are impact asupra Contractului standard și a Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice este necesară modificarea și completarea Hotărârii nr. 179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

INIȚIEZ

 

uri proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard”

 

Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu va întocmi Raportul de specialitate.

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Direcția logistică , managementul spitalelor și patrimoniu Nr.9401 din 21 iulie 2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard

 

Conform Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu a fost aprobat REGULAMENTUL privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului standard.

Prin adresa nr.9373 din data de 22 iulie 2020 a Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Giurgiu se solicită inițierea demersurilor necesare modificării Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu în sensul introducerii în prevederile acesteia a obligativității actualizării anuale a tarifelor de utilizare pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu, aprobate prin hotărâri de consiliu județean, respectiv a prețului contractelor încheiate, în corelare cu prevederile actelor administrative mai sus amintite.

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice.

Întrucât modificarea solicitată are impact asupra Contractului standard și a Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice este necesară modificarea și completarea Hotărârii nr. 179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu, după cum urmează:

S    Art.4 a1in.(2) 1it.c) din Regulament – Anexa 1 se modifică și va avea următorul conținut: ”(c) Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu sunt stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Tarifele sunt stabilite cu respectarea următoarelor principii:

 1. să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv;
 2. să acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea elementelor de infrastructură ale rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul acestor lucrări;
 3. să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii ”

H Punctul 6 din Contractul standard — Anexa 3 se modifică și va avea următorul conținut: ”6. Tarifare

 • Părțile au convenit ca OPERATORUL să plătească tariful de utilizare în sumă de  lei/an, reprezentând contravaloarea dreptului de

 

 • În situația în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art.3.9. se produc pagube materiale administratorului, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
 • categoria de folosință și suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • tipurile de culturi si plantații afectate de lucrări;
 • categoria construcției (construcții de clădiri sau construcții inginerești) și suprafața construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • activitățile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
 • gradul de uzură a1
  • Plata sumei prevăzute la art.6.1. se datorează de la momentul semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
  • Plata se   va   face   lunar/trimestria1/anual   în   contul   ADMINISTRATORULUI, nr.  deschis la Trezoreria Giurgiu sau la caseria Consiliului Judetean Giurgiu.
  • În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la termenele pievăzute la 6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalități în valoare de 0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.
  • Tariful de utilizare se va recalcula anual, în funcție de tarifele actualizate pi’iii liotai’ăre a Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și va face obiectul unui act adițional.
  • OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele și impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului ”

Totodată este necesară încetarea aplicabilității Art.3 al Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu — Anexa 2 privind tarifele care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu pentru anul fiscal 2013, în baza Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

Față de cele prezentate mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care împreună cu Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare, vor fi înaintate Secretarului General al Județului Giurgiu.

 

Director executiv,

Daniela Burcea

 

The post Regulament nou pentru furnizori în judeţul Giurgiu appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Regulament nou pentru furnizori în judeţul Giurgiu

Comentarii

comentarii