Fără categorie

Sediu pentru Agenţia Naţională pentru Arii Protejate

O altă hotărâre adoptată de consilierii judeţeni este cea privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafata utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate -Serviciul Teritorial  Giurgiu

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrată cu nr.6438 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, referatul nr.6439 din 14 mai 2019 al Direcției logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor, precum și adresa nr.2136 din 14 februarie 2019 a Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;

În temeiul art.97 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aproba atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafața utilă de de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al județulul Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Giurgiu, pe durata funcționării serviciului, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Predarea — primirea spațiilor se va face prin protocol încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și reprezentanții legali ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

 

Art.3. Direcția logistică, tehnologia informației și inanagementiil spitalelor va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PREȘEDINTE,

Marian Mina

The post Sediu pentru Agenţia Naţională pentru Arii Protejate appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Sediu pentru Agenţia Naţională pentru Arii Protejate

Comentarii

comentarii