Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități la Oinacu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Avănd în vedere Referatul de aprobare al Președintelui, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Avizul Comisiei învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, Raportul de specialitate nr.5711 din 6 mai 2020 a1 Direcției Juridice și Administrație Publică și adresele nr.58937 din 18 septembrie 2019 și nr.27326 din 4 mai 2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

Văzând prevederile art.51 a1in.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 și Avizul conform nr.2737/11844/ANDPDCA/MI din 20 mai 2020 a1 Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 a1in.(2) lit.b) și a1in.(5) lit.b) și a1 art.178 a1in.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. — Se înființează Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu, bară personalitate juridică, cu o capacitate de 30 locuri, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Art.2. — Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. — începând cu data prezentei, Hotărârea nr.117 din 24 iunie 2014 privind aprobarea înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, precum și a regulamentului de organizare și funcționare a structurii își încetează aplicabilitatea.

Art.4. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Dlrecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Marian Mina

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

 

 

The post Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități la Oinacu appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități la Oinacu

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.