Modificări și la Centrul din Izvoarele: îngrijire și asistență pentru adulți cu dizabilități

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulți cu          dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Izvoarele

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.5724 din 6 mai 2020 al Preşedintelui, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Avizul Comisiei învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, Raportul de specialitate nr.5725 din 6 mai 2020 a1 Direcției Juridice și Administrație Publică și adresele nr. 62573 din 2 octombrie 2019 și nr.27351 din 4 mai 2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

Văzând prevederile art.51 a1in.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art.25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 și Avizul conform nr.11151/3/ANDPDCA/DPDD/MI din 14 mai 2020 a1 Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 a1in.(2) 1it.b) și a1in.(5) 1it.b) și al art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.l. — Se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele, bară personalitate juridică, cu o capacitate de 12 locuri, in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Art.2. — Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a1 Centrului de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. — Începând cu data prezentei, Hotărârea nr.33 din 8 februarie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își încetează aplicabilitatea.

Art.4. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Marian Mina

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

The post Modificări și la Centrul din Izvoarele: îngrijire și asistență pentru adulți cu dizabilități appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Modificări și la Centrul din Izvoarele: îngrijire și asistență pentru adulți cu dizabilități

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.