RAPORT ANUAL

RAPORT ANUAL
privind activitatea desfasurata in perioada 01 ian – 31 decembrie 2017
de către salariaţii Casei Judeţene de Pensii Giurgiu

 

Activitatea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu se desfasoara potrivit prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/06.03.2012.

Prezentam in continuare rezultatele activitatii desfăşurate in perioada 01 ian – 31 decembrie 2017 .

A. STABILIREA SI PLATA PENSIILOR

 

1. 5ensionari in plata si pensia medie
NR.

CRT.

SPECIFICARE Nr. pensionari in plata la 31.12.2017 Pensia medie lei

31.12.2017

Bugetul asigurărilor sociale de stat
A. Pensionari de stat – total, din care: 55808 864
– Limita varsta 39756 994
– Pensie anticipata 84 1254
– Anticipata parţiala 781 790
– Invaliditate 6202 585
– Pensionari urmaşi 8985 486
B. Pensionari agricultori – total, din care: 9187 455
– Limita varsta 8812 466
– Invaliditate 31 209
– Pensionari urmaşi 344 211
Total I 64995 X
Bugetul de stat
din care:
– IOVR 30 216
– Veterani si văduve veterani 831 278
– Deţinuţi politici D. 118/1990 140 806
– Eroi ai revoluţiei L. 341/2004 81 1503
-Legea 189/2000 211 552
– Legea 309/2002 2512 77
– Legea 217/2008 personal Curtea de conturi 6 3838

 

 

– Legea 215/2015functionar public parlamentar 1 2080
-Legea216/2015 personal diplomatic 1 1028
– Legea 303/2004 magistraţi 25 7851
-Legea 130/2015 personal auxiliar instanţe judecătoreşti 15 2880
– Legea 83/2015 – personal aeronautic 2 14203
– Legea 8/2006 18 742
– Legea 578/2004 2954 112
– Legea 109/2005 8 329
– Indemniz. insotitor 516 804
Total II 7351 X
Total general 72346 X

 

Pana la 31 decembrie 2017 s-au stabilit drepturi de pensie pentru 14283 persoane din cele 14283 cereri cazuri noi si recalculări (inclusiv cele din oficiu), prezentate in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.

In perioada 01.01 – 31.12.2017 s-au stabilit 17 indemnizaţii in conformitate cu prevederile Legilor 189/2000 si 309/2002.

începând cu aderarea României la UE instituţia noastra are obligaţia aplicării dispoziţiilor Regulamentelor nr. 1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. In acest domeniu in perioada 01.01.2007 – 31.12.2017 au fost prelucrate un număr de 250 dosare comunitare, din care: LV=151, PAP=21, INV=61, P.urmas=l 7.

In plus, fata de prelucrarea dosarelor comunitare, au fost transmise in străinătate un număr de 465 formulare E205/RO si E207/RO privind cariera de asigurat in Romania, pentru persoanele cu domiciliul in străinătate. Cele mai multe solicitări sunt cele de recunoaştere a stagiului de cotizare realizat in Romania precum si acordarea sau recalcularea diferitelor categorii de pensie. Ponderea cea mai mare a solicitărilor pe state: Spania, Italia, Germania.

B. EVIDENTA CONTRIBUABILI

Compartimentul Evidenta Contribuabili din cadrul Casei Judeţene de Pensii asigura:

 • Administrarea registrului angajatorilor si al asiguraţilor la nivel de judeţ;
 • Actualizarea lunara a registrului judeţean al asiguraţilor in sistemul public de pensii prin prelucrarea declaraţiilor nominale Dl 12 depuse de angajator;

La sfârşitul lunii decembrie 2017 Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu a înregistrat un număr de 3.583 agenţi economici cu 38.634 salariaţi si şomeri, pentru care s-au depus declaraţii pentru luna noiembrie 2017;

 • Actualizarea lunara a registrului judeţean al asiguraţilor in sistemul public de pensii prin Înregistrarea lunara a contractelor de asigurare sociala si a declaraţiilor de asigurare sociala conform transmisiilor lunare ANAF – CNPP;

La 31 decembrie 2017 se aflau in derulare, un număr de 493 contracte de asigurare sociala. In perioada 01.01. – 31.12.2017 s-au încheiat 228 contracte de asigurare .

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost operate, in aplicaţia SICA, 2920 chitanţe si 1315 ordine de plata si mandate poştale reprezentând contribuţii de asigurări sociale datorate de către asiguraţii cu contract de asigurare sociala si achitate prin casierie, respectiv prin banca.

începând cu data de 27.10.2016 a intrat in vigoare Legea nr. 186/2016,modificata prin OUG nr 32/20.04.2017 care permite plata retroactiva a contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioada de cel mult 5 ani anteriori incheierii contractului de asigurare sociala Aceasta poate fi solicitata in perioada 27.10.2016 – 31.12.2018. In perioada 27.10.2016 – 31.12.2017 au fost incheiate un număr de 288 contracte.

 • Transmiterea lunara, la CNPP, a bazelor de date pentru actualizarea registrului angajatorilor si asiguraţilor din sistemul public de pensii la nivel national, precum si pentru intocmirea listelor de virament către fondurile de pensii administrate privat Pilon II.
 • Eliberarea adeverinţelor privind datele necesare determinării stagiului de cotizare si a punctajului mediu;

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost eliberate 5646 de adeverinţe din care:

 • pentru eliberarea de către CNPP a formularului Al, la cererea angajatorilor din judeţul Giurgiu, au fost eliberate 116 adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat de salariaţii care desfasoara activitate in tarile membre UE, prin detaşarea personalului,
 • 3229 adeverinţe solicitate de serviciul stabiliri pensii din cadrul CJP Giurgiu, necesare calculării pensiei persoanelor care au desfasurat activitate in judeţul Giurgiu,
 • 868 adeverinţe solicitate de serviciul stabiliri pensii din cadrul altor case de pensii din tara, necesare calculării pensiei persoanelor care au desfasurat activitate in judeţul Giurgiu, dar se pensionează in alte judeţe,
 • 1332 adeverinţe solicitate la cerere, de către asiguraţi – pentru interes personal,
 • 101 adeverinţe solicitate de către AJPIS Giurgiu.
 • Verificarea creanţelor si a stagiului de cotizare realizat de către persoanele asigurate in baza declaraţiei de asigurare sociala pe baza informaţiilor transmise de ANAF;
 • Eliberarea la cerere a Notificării calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania pentru persoanele care lucrează ca lucratori sezonieri in Germania (maxim 6 luni in cursul unui an);

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost eliberate 43 notificări.

 • Aprobarea cererilor de creare cont online in vederea accesului beneficiarilor la servicile electronice oferite de CNPP;

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost aprobate un număr de 304 cereri de creare cont online.

C. EXECUŢIA BUGETARA

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au realizat cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat in suma de 530.772.243,35 lei, cheltuieli din bugetul de stat pentru plata pensiilor si indemnizaţiilor in suma de 146.599.009 lei, cheltuieli din bugetul de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale in suma de 748.258 lei, plătind integral drepturile pensionarilor aflaţi in plata.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au încasat contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat in suma de 182.720.660,76 lei si contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in suma de 1.294.800 lei.

D. ACTIVITATEA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale a fost creat in iunie 2004, in scopul punerii in aplicare a prevederilor Legii 346/2002 referitoare la asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, lege care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2005.

Principalele atribuţii ale acestuia sunt:

 • Verificarea si avizarea dosarelor de cercetare a accidentelor de munca;
 • Cercetarea in anumite cazuri a accidentelor de munca;
 • Consilierea angajatorilor cu privire la implementarea managementului securităţii si sanatatii in munca;
 • Acordarea indemnizaţiilor si a altor prestaţii si servicii prevăzute de lege. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 in judeţul Giurgiu s-a încasat suma de 1.294.800 lei, reprezentând contribuţii la fondul de accidente de munca si boli profesionale.

In perioada 01.01. – 31.12.2017 activitatea Compartimentului Accidente de Munca si Boli Profesionale s-a concretizat in următoarele:

 • Dosare accidente de munca înregistrate: 32 ;
 • Consiliere prevenire AMBP: 23 societăţi comerciale/institutii pentru care au fost întocmite un număr de 117 tablouri de prevenire care cuprind 2637 masuri de prevenire;
 • Decontare servicii medicale: 11 cazuri, valoare 22.306,17 lei;
 • Restituire diferente indemnizaţii ITM ca urmare a AM: 29 cereri, valoare: 34.170 lei;
 • Compensaţii pentru atingere integritate: 6 cereri(3 respinse), valoare 57.344 lei;
 • Despăgubire in caz de deces: 4 cazuri, valoare 46.200 lei;
 • Cerere solicitare preluare plata concediu medical AM: 8 cereri,valoare 26.499 lei.

E. ACTIVITATEA JURIDICA

Compartimentul Juridic desfasoara o activitate complexa, si continua, astfel:

 • Reprezentarea instituţiei la toate instanţele de judecata intr-un număr de 371 dosare avand ca obiect litigii privind Legea 19/2000 si 263/2010. Din cele 371 dosare, 329 se afla pe rol.

In perioada 01.01. – 31.12.2017 s-au soluţionat favorabil 66 dosare si nefavorabil 34 dosare,din care 22 dosare independent de CJP.

 • Consilierea compartimentelor din structura CJP Giurgiu asupra modului de aplicare a legislaţiei pe de o parte si prevenirii incalcarii legislaţiei, remedierii sau corectării unor nereguli, pe de alta parte;
 • Acordarea de indemnizaţii pentru legi speciale;

In perioada 01.01.-31.12.2017 au fost soluţionate 17 cereri pentru stabilirea drepturilor prevăzute de legile 189/2000 si 309/2002.

 • Asigurarea legalităţii actelor si documentelor elaborate la nivelul CJP Giurgiu, (acordarea avizului de legalitate pentru decizii emise de conducătorul instituţiei, contracte achiziţii, rezilieri contracte de asigurare, dosare popriri, )
 • începerea executării silite a 34 debitori din plaţi prestaţii . Prin măsurile de executare silită efectuate s-a evitat prescrierea debitelor, astfel, în urma verificărilor efectuate de C.N.P.P nu au fost identificate debite prescrise.

F. ACTIVITATEA DE COMUNICARE SI RELAŢII CU PUBLICUL

Aceasta activitate se desfasoara sub coordonarea directa a directorului executiv al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu si are ca scop principal asigurarea unui cadru comunicaţional transparent, deschis, corect, credibil şi eficient în vederea consolidării încrederii populaţiei pe baza percepţiei publice realiste asupra activităţii instituţiei.

Soluţionarea, în termenul legal a tuturor scrisorilor, sesizărilor, petiţiilor şi a cererilor de informaţii de interes public este obiectivul esenţial urmărit în desfăşurarea acestei activităţi.

In anul 2017 s-au primit 343 sesizări, de la persoane fizice pe probleme de stabilirea pensiilor si condiţii de pensionare.

Toate sesizările s-au soluţionat in termenul legal prevăzut de legea nr. 233/2002 si OG nr. 26/2002. Totodată au fost primite si soluţionate 75 cereri pentru informaţii de interes public.

La audientele organizate in instituţie au participat in anul 2017, 311 de pensionari si asiguraţi, in special pe probleme de pensii, stagii de cotizare si bilete de tratament.

Activitatea de relaţionare cu presa s-a realizat prin: 29 comunicate in presa locala, 36 comunicate postate pe site-ul CJP Giurgiu, 18 apariţii la posturile de televiziune locale, referitoare la modificările legislative privind veniturile pensionarilor şi reluarea în permanenţă a informaţiilor în vederea familiarizării cetăţeanului cu legislaţia domeniului pensiilor si asigurărilor sociale .

G. GESTIONAREA BILETELOR DE TRATAMENT

Pana la 31.12.2017 au fost inregistrate 3116 cereri. Au fost repartizate 2450 bilete de tratament, din care au fost valorificate 2002 bilete (procent de valorificare 81,71 %).

H. EXPERTIZA MEDICALA

La 31 decembrie 2017 erau in evidenta 6434 pensionari de invaliditate din care 5.152(80,07%) revizuibili. Din numărul total al pensionarilor de invaliditate revizuibili, 4909 sunt incadrati in gradele II si III de invaliditate (95,28 %) pentru care se întocmesc programe de recuperare a capacitatii de munca .

In anul 2017 s-au efectuat 4337 revizuiri medicale, iar urmare a acestora si tratamentelor aplicate au fost recuperate partial 39 persoane si depensionate 11 persoane.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au expertizat 588 cazuri noi pentru încadrarea pe grade de invaliditate din care: 64 cazuri in gr.I, 196 cazuri gr.II, 300 cazuri gr.III, 29 cazuri gr.0, iar pe grupuri nosologice situaţia se prezintă astfel: 36 cazuri avand cardiopatie ischemica cronica dureroasa, 131 cazuri tumori, 84 cazuri accidente vasculare cerebrale, 5 cazuri TBC pulmonar,etc.

De asemenea s-au acordat avize pentru 980 concedii medicale cu un număr de 33358 zile, cu 140 avize mai multe decât in aceeaşi perioada a anului 2016 si cu 680 zile mai multe decât in aceeaşi perioada a anului 2016.

In anul 2017 au ieşit din evidenta pensionarilor de invaliditate 810 persoane ca urmare a trecerii la LV, depensionare, deces, transfer, neprezentare la termenul de revizuire).

I. PLAŢI ALTE DREPTURI

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au achitat ajutoare de deces pensionarilor si asiguraţilor prin deschideri de credite in suma de 10.849.372 lei – 3579 cazuri.

Potrivit prevederilor art.16 din Legea nr.340/18.12.2015 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016, cuantumul ajutorului de deces de 2.681 lei s-a menţinut si in perioada 01 ianuarie – 20 februarie 2017.

De la 20 februarie 2017,conform art.16 din Legea nr 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017,cuantumul ajutorului de deces este de 3131 lei.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Marian Cătălin DUMITRU

 Sursa: cjpgiurgiu.ro
Articol sursa: RAPORT ANUAL

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.