Sentință prin care Tribunalul București a anulat adeverința CPS a MAI care atesta că a valorificat în pensia militară 10 ani lucrați după pensinare

Sentință prin care Tribunalul București a anulat adeverința CPS a MAI care atesta că a valorificat în pensia militară 10 ani lucrați după pensinare

 T R I B U N A L U L,

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul arătat mai sus, reclamantul P_____ D______ a chemat în judecată C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______, solicitând ca prin hotărârea care se va pronunța să se dispună anularea adeverinței nr. xxxxxxx din data de 08.08.2018 emise de pârâtă.

În motivarea cererea de chemare în judecată, reclamantul a arătat că la 21.02.2018 a înregistrat pe rolul Tribunalului București o acțiune având ca obiect contestație la decizia de pensionare nr. xxxxxx/22.11.2017, emisa de intimata, prin care nu i se luau in considerare sporul pentru pensia suplimentara șii perioada lucrata după pensionare din cadrul M.A.I. si pentru care au fost achitate contribuții sociale la C___ de p_____ publice a Mun. București. Prin sentința civila nr. 4453/2018, pronunțata la data de 30.05.2018, Tribunalul București i-a respins cererea de chemare in judecata, însa, in considerentele hotărârii, instanța a precizat cu privire la perioada lucrata după pensionare ca: „reclamantul are posibilitatea de a solicita Casei de P_____ stabilirea dreptului la pensie, in temeiul Legii 263/2010, pentru anii de stagiu in sistemul public deoarece potrivit art.192 indice I din Legea 263/2010, se păstrează dreptul la pensia publica iar punctajul mediu anual rezultat este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de p_____”.

A mai arătat că, în raport de aceste considerente, s-a adresat Casei de P_____ a Municipiului București, solicitând, asa cum a apreciat instanța, sa emita o decizie prin care sa-i fie recunoscuta perioada de contribuție la sistemul public de p_____ si să-i fie acordate drepturile corelative. In data de 13.09.2019, C___ de P_____ a Mun. București a emis adresa prin care mi se aducea la cunoștința ca, in raport de adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018, pe care o contestă in prezentul dosar, emisa de C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I., nu se poate da curs favorabil solicitării sale.

A susținut că, față de aceasta adresa, prin care i se respingea cererea de a i se acorda dreptul la pensie de catre C___ de P_____ a Mun. București, a formulat o noua cerere de chemare in judecata, fiind constituit pe rolul Tribunalului București dosarul cu nr. xxxxx/3/2018, prin care formula critici cu privire la aceasta situație, invocând faptul ca intimata din acea cauza avea obligația de a-i calcula dreptul la pensie indiferent de poziția Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., care nu putea valorifica acea perioada, având in vedere ca toate contribuțiile sociale fuseseră virate de angajatorii săi in contul Casei de P_____ a Mun. București, si nu al Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., cum eronat s-a apreciat in adeverința emisa de aceasta si pe care înțelege sa o contest pe calea prezentei cereri de chemare in judecata. În dosarul nr.XXXXXXXXXXX s-a dispus de catre instanța de fond respingerea cererii sale, tocmai pe baza acestui considerent, că la recalcularea pensiei militare conform Legii 223/2015 C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I. ar fi luat in considerare si perioada ulterioara încetării raporturilor de serviciu cu aceasta entitate.

Reclamantul consideră acest aspect nelegal, deoarece nu exista niciun text de lege care sa prevadă dreptul sau obligația Casei de P_____ Sectoriale a M.A.L sa includă in vechimea cumulata la recalculare p_____ militare si stagiile de cotizare realizate dupa trecerea in rezerva, acestea putând fi valorificate doar in sistemul public de p_____, conform prevederilor Legii 263/2010. Nulitatea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 emisa de C___ de P_____ Sectoriala M.A.L reiese si din succesiunea legilor in timp, in sensul ca dupa trecerea in rezerva cu drept la pensie de serviciu, el și-a desfășurat activitatea cadrul unor societăți comerciale cu capital privat în baza unui contract individual de munca și, in conformitate cu prevederile art.5 din Legea 19/2000 și apoi a art.6 din Legea 263/2010, era asigurat în mod obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de p_____, si nicidecum în cel al pensiilor militare de stat. De altfel, in perioada 2011-2016 sistemul pensiilor militare de stat nu a mai existat, motiv pentru care inclusiv cadrele militare, polițiștii si funcționarii publici cu statut special in activitate erau asigurați in sistemul public de p_____.

Având in vedere ca din prevederile legale enumerate reiese clar că ultimul sistem de p_____ in care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat și că obligația recalculării pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după pensionare revine Casei de p_____ publice, solicită ca instanța să dispună anularea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 eliberata de C___ de p_____ sectoriala a M.A.I.

În drept, a invocat Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 223/2015.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

A susținut în esență că vechimea realizată în sistemul civil de reclamant după pensionare a fost valorificată și se regăsește în vechimea din ultima decizie de pensie, iar  reclamantul dorește eludarea modalității de calcul prevăzute la art. 28 din Legea nr, 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul adăugării și a veniturilor lunare individuale realizate de acesta și care au fost valorificate deja în procesul de revizuire a pensiei.

A mai arătat că pârâta a valorificat și perioada în care acesta a realizat stagii de cotizare, conform Legii nr. 263/2010, cu modificări și completări ulterioare, însă pretenția reclamantului de a i se valorifica perioade cu respectarea principiului contributivității încalcă orice raționament juridic, venind în contradicție cu principiile ce au fundamentat apariția Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

A precizat că recalcularea pensiei reclamantului se realizează ținându-se cont de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie si baza de calcul actualizată . Prin urmare, începând cu 01.01.2016 nu se mai poate vorbi despre principiul contributivității, care era prevăzut în Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acesta nu mai este aplicabil beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 C.proc.civ.

Prin răspunsul la întâmpinare , reclamantul a respingerea apărărilor din întâmpinare și admiterea cererii de chemare în judecată.

A arătat, în esență, că în adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018 sunt prezentate doua aspecte în totala contradicție unul cu celalalt, astfel: 1) la perioada valorificată se menționează întreaga activitate desfășurată de reclamant, inclusiv și cea de după trecerea în rezervă; 2) ultimul sistem în care a fost asigurat reclamantul este menționat a fi cel al pensiilor militare de stat.

În vederea soluționării cauzei fost administrată proba cu înscrisuri .

Analizând probele administrate și susținerile părților, instanța reține următoarele:

Prin adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 (f. 7), emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ și contestată prin cererii de chemare în judecată, se arată faptul că reclamantul P_____ D______ beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă, sunt indicate perioadele de stagiu/vechime în serviciu și/sau perioadele asimilate care au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie și/sau la recalculare și se atestă că ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat.

Principalul motiv invocat în cererea de chemare în judecată pentru care reclamantul solicită anularea adeverinței este acela că ultimul sistem de p_____ în care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat.

Instanța reține că mențiunea privind faptul că ultimul sistem în care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat nu corespunde realității, astfel că adeverința se impune a fi anulată, analizarea celorlalte motive de nulitate invocate de reclamant sau a apărărilor pârâtei care nu se referă la acest motiv de nulitate fiind inutilă.

Astfel cum rezultă din chiar adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018, după încetarea calității de militar la 31.03.2005, sunt menționate pentru reclamant perioade de „stagiu/vechime în serviciu și/sau perioade asimilate” în calitate de civil, începând cu 01.07.2005.

Faptul că, începând cu  luna iulie 2005, adică după încetarea calității de militar la 31.03.2005, reclamantul a realizat stagii de cotizare în sistemul public de p_____ rezultă și din adeverința nr. xxxxxx/14.10.2013 emisă de C___ de P_____ a Municipiului București (f. 73-76 vol. I).

Prin urmare, ultimul sistem în care reclamantul a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice.

Intenția sau atribuția pârâtei de a elibera adeverințe privind stagiul de cotizare în sistemul public de p_____ nu prezintă relevanță sub aspectul motivului principal invocat de reclamant pentru anularea adeverinței, de vreme ce adeverința conține o mențiune privind faptul că  ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat, iar această mențiune nu corespunde adevărului.

Față de caracterul neadevărat al acestei mențiuni, nu se poate reține că pârâta a atestat ultimul sistem în care titularul a fost asigurat și pe care pârâta l-a luat în considerare la emiterea deciziilor privind pensia de serviciu pentru limită de vârstă, de vreme ce nu asta se arată în adeverință, astfel de precizări neregăsindu-se, mențiunea privind ultimul sistem în care titularul a fost asigurat.

Având în vedere aceste considerente, instanța va admite  cererea de chemare în judecată  și va anula adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite  cererea de chemare în judecată privind pe reclamantul P_____ D______ având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, ______________________, sector 4, în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4.

Anulează adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VIII-a.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței astăzi,  18.12.2019.

 T R I B U N A L U L,

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul arătat mai sus, reclamantul P_____ D______ a chemat în judecată C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______, solicitând ca prin hotărârea care se va pronunța să se dispună anularea adeverinței nr. xxxxxxx din data de 08.08.2018 emise de pârâtă.

În motivarea cererea de chemare în judecată, reclamantul a arătat că la 21.02.2018 a înregistrat pe rolul Tribunalului București o acțiune având ca obiect contestație la decizia de pensionare nr. xxxxxx/22.11.2017, emisa de intimata, prin care nu i se luau in considerare sporul pentru pensia suplimentara șii perioada lucrata după pensionare din cadrul M.A.I. si pentru care au fost achitate contribuții sociale la C___ de p_____ publice a Mun. București. Prin sentința civila nr. 4453/2018, pronunțata la data de 30.05.2018, Tribunalul București i-a respins cererea de chemare in judecata, însa, in considerentele hotărârii, instanța a precizat cu privire la perioada lucrata după pensionare ca: „reclamantul are posibilitatea de a solicita Casei de P_____ stabilirea dreptului la pensie, in temeiul Legii 263/2010, pentru anii de stagiu in sistemul public deoarece potrivit art.192 indice I din Legea 263/2010, se păstrează dreptul la pensia publica iar punctajul mediu anual rezultat este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de p_____”.

A mai arătat că, în raport de aceste considerente, s-a adresat Casei de P_____ a Municipiului București, solicitând, asa cum a apreciat instanța, sa emita o decizie prin care sa-i fie recunoscuta perioada de contribuție la sistemul public de p_____ si să-i fie acordate drepturile corelative. In data de 13.09.2019, C___ de P_____ a Mun. București a emis adresa prin care mi se aducea la cunoștința ca, in raport de adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018, pe care o contestă in prezentul dosar, emisa de C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I., nu se poate da curs favorabil solicitării sale.

A susținut că, față de aceasta adresa, prin care i se respingea cererea de a i se acorda dreptul la pensie de catre C___ de P_____ a Mun. București, a formulat o noua cerere de chemare in judecata, fiind constituit pe rolul Tribunalului București dosarul cu nr. xxxxx/3/2018, prin care formula critici cu privire la aceasta situație, invocând faptul ca intimata din acea cauza avea obligația de a-i calcula dreptul la pensie indiferent de poziția Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., care nu putea valorifica acea perioada, având in vedere ca toate contribuțiile sociale fuseseră virate de angajatorii săi in contul Casei de P_____ a Mun. București, si nu al Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., cum eronat s-a apreciat in adeverința emisa de aceasta si pe care înțelege sa o contest pe calea prezentei cereri de chemare in judecata. În dosarul nr.XXXXXXXXXXX s-a dispus de catre instanța de fond respingerea cererii sale, tocmai pe baza acestui considerent, că la recalcularea pensiei militare conform Legii 223/2015 C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I. ar fi luat in considerare si perioada ulterioara încetării raporturilor de serviciu cu aceasta entitate.

Reclamantul consideră acest aspect nelegal, deoarece nu exista niciun text de lege care sa prevadă dreptul sau obligația Casei de P_____ Sectoriale a M.A.L sa includă in vechimea cumulata la recalculare p_____ militare si stagiile de cotizare realizate dupa trecerea in rezerva, acestea putând fi valorificate doar in sistemul public de p_____, conform prevederilor Legii 263/2010. Nulitatea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 emisa de C___ de P_____ Sectoriala M.A.L reiese si din succesiunea legilor in timp, in sensul ca dupa trecerea in rezerva cu drept la pensie de serviciu, el și-a desfășurat activitatea cadrul unor societăți comerciale cu capital privat în baza unui contract individual de munca și, in conformitate cu prevederile art.5 din Legea 19/2000 și apoi a art.6 din Legea 263/2010, era asigurat în mod obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de p_____, si nicidecum în cel al pensiilor militare de stat. De altfel, in perioada 2011-2016 sistemul pensiilor militare de stat nu a mai existat, motiv pentru care inclusiv cadrele militare, polițiștii si funcționarii publici cu statut special in activitate erau asigurați in sistemul public de p_____.

Având in vedere ca din prevederile legale enumerate reiese clar că ultimul sistem de p_____ in care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat și că obligația recalculării pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după pensionare revine Casei de p_____ publice, solicită ca instanța să dispună anularea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 eliberata de C___ de p_____ sectoriala a M.A.I.

În drept, a invocat Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 223/2015.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

A susținut în esență că vechimea realizată în sistemul civil de reclamant după pensionare a fost valorificată și se regăsește în vechimea din ultima decizie de pensie, iar  reclamantul dorește eludarea modalității de calcul prevăzute la art. 28 din Legea nr, 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul adăugării și a veniturilor lunare individuale realizate de acesta și care au fost valorificate deja în procesul de revizuire a pensiei.

A mai arătat că pârâta a valorificat și perioada în care acesta a realizat stagii de cotizare, conform Legii nr. 263/2010, cu modificări și completări ulterioare, însă pretenția reclamantului de a i se valorifica perioade cu respectarea principiului contributivității încalcă orice raționament juridic, venind în contradicție cu principiile ce au fundamentat apariția Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

A precizat că recalcularea pensiei reclamantului se realizează ținându-se cont de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie si baza de calcul actualizată . Prin urmare, începând cu 01.01.2016 nu se mai poate vorbi despre principiul contributivității, care era prevăzut în Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acesta nu mai este aplicabil beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 C.proc.civ.

Prin răspunsul la întâmpinare , reclamantul a respingerea apărărilor din întâmpinare și admiterea cererii de chemare în judecată.

A arătat, în esență, că în adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018 sunt prezentate doua aspecte în totala contradicție unul cu celalalt, astfel: 1) la perioada valorificată se menționează întreaga activitate desfășurată de reclamant, inclusiv și cea de după trecerea în rezervă; 2) ultimul sistem în care a fost asigurat reclamantul este menționat a fi cel al pensiilor militare de stat.

În vederea soluționării cauzei fost administrată proba cu înscrisuri .

Analizând probele administrate și susținerile părților, instanța reține următoarele:

Prin adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 (f. 7), emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ și contestată prin cererii de chemare în judecată, se arată faptul că reclamantul P_____ D______ beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă, sunt indicate perioadele de stagiu/vechime în serviciu și/sau perioadele asimilate care au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie și/sau la recalculare și se atestă că ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat.

Principalul motiv invocat în cererea de chemare în judecată pentru care reclamantul solicită anularea adeverinței este acela că ultimul sistem de p_____ în care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat.

Instanța reține că mențiunea privind faptul că ultimul sistem în care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat nu corespunde realității, astfel că adeverința se impune a fi anulată, analizarea celorlalte motive de nulitate invocate de reclamant sau a apărărilor pârâtei care nu se referă la acest motiv de nulitate fiind inutilă.

Astfel cum rezultă din chiar adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018, după încetarea calității de militar la 31.03.2005, sunt menționate pentru reclamant perioade de „stagiu/vechime în serviciu și/sau perioade asimilate” în calitate de civil, începând cu 01.07.2005.

Faptul că, începând cu  luna iulie 2005, adică după încetarea calității de militar la 31.03.2005, reclamantul a realizat stagii de cotizare în sistemul public de p_____ rezultă și din adeverința nr. xxxxxx/14.10.2013 emisă de C___ de P_____ a Municipiului București (f. 73-76 vol. I).

Prin urmare, ultimul sistem în care reclamantul a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice.

Intenția sau atribuția pârâtei de a elibera adeverințe privind stagiul de cotizare în sistemul public de p_____ nu prezintă relevanță sub aspectul motivului principal invocat de reclamant pentru anularea adeverinței, de vreme ce adeverința conține o mențiune privind faptul că  ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat, iar această mențiune nu corespunde adevărului.

Față de caracterul neadevărat al acestei mențiuni, nu se poate reține că pârâta a atestat ultimul sistem în care titularul a fost asigurat și pe care pârâta l-a luat în considerare la emiterea deciziilor privind pensia de serviciu pentru limită de vârstă, de vreme ce nu asta se arată în adeverință, astfel de precizări neregăsindu-se, mențiunea privind ultimul sistem în care titularul a fost asigurat.

Având în vedere aceste considerente, instanța va admite  cererea de chemare în judecată  și va anula adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite  cererea de chemare în judecată privind pe reclamantul P_____ D______ având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, ______________________, sector 4, în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4.

Anulează adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VIII-a.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței astăzi,  18.12.2019.


Autorul articolului
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://www.huhurez.com/2023/03/sentinta-prin-care-tribunalul-bucuresti.html
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://www.huhurez.com/feeds/posts/default?alt=rss
Titlu original huhurez.com
Data originala articol 26 martie 2023 00:01

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.