PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 31 AUGUST 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 31 AUGUST 2023

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.686/25.08.2023 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.177/15.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.89/31.03.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.270/26.08.2021:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.178/19.06.2023 privind stabilirea distanțelor minime de amplasare a investițiilor cu potențial de poluare accidentală față de aglomerări umane:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.224/19.07.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice cultural – artistice, educative și de agrement prestate și a taxelor pentru inchirierea de spații și a unor bunuri de către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.225/19.07.2023 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de turism realizată cu nava de pasageri „VALAHIA”, a normelor privind desfășurarea curselor de agrement și a taxelor pe categorii de prestații:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.239/07.08.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.81/30.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.247/18.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în Municipiul Giurgiu”, cod proiect C3I1A0122000095:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.261/23.08.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    8. Proiect de hotărâre nr.262/23.08.2023 privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, România şi Municipiului Vetovo, Bulgaria, în scopul depunerii și implementării unor proiecte transfrontaliere în cadrul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.243/10.08.2023 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015, încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.251/21.08.2023 privind majorarea capitalului social al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1.   Proiect de hotărâre nr.252/21.08.2023 privind aprobarea studiului „Actualizare Strategie de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Giurgiu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.253/21.08.2023 privind constituirea Structurii Comunitare Consultative privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.240/09.08.2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.242/10.08.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.248/21.08.2023 privind darea în folosință gratuită, către Federația Română de Arte Marțiale a spațiului din incinta PT 71, Bulevardul București:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.249/21.08.2023 privind aprobarea predării temporare a unui sector de drum de interes local, aflat în domeniul public al Municipiului Giurgiu către Județul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.250/21.08.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada George Coșbuc, nr.6, Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.258/22.08.2023 privind aprobarea acordului de cooperare între Municipiului Giurgiu și Hightlight Agency S.R.L., în scopul amenajării unor zone de picnic și relaxare în Parcul Tineretului:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.259/22.08.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente care au făcut obiectul Serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Giurgiu, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.260/23.08.2023 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.263/23.08.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 44803, situat în intravilanul Municipiul Giurgiu, adiacent Vama Nouă:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.264/24.08.2023 privind aprobarea aderării Comunei COMANA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.266/25.08.2023 privind privind aprobarea aderării Comunei JOIȚA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.267/25.08.2023 privind privind aprobarea aderării Comunei GOSTINARI la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.268/25.08.2023 privind aprobarea aderării Comunei PRUNDU la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.269/25.08.2023 privind aprobarea aderării Comunei IEPUREȘTI la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.265/25.08.2023 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere dintre Judeţul Giurgiu şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Giurgiu, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.270/25.08.2023 privind aprobarea Actelor adiționale nr.10 și nr.11 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.271/25.08.2023 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire, respectiv: Studiu de oportunitate (Anexa nr.1), Caiet de sarcini (Anexa nr.2) și Proiectul Contractului de delegare (Anexa nr.3) a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, inclusiv a Stației de sortare și a Stației de compostare și acordarea mandatului special, reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1.   INFORMĂRI:

 1. Adresa nr.14.346/11.08.2023 a Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.72.593/11.08.2023, referitor la respectarea prevederilor art.135, alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia suplimentarea Ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente.

 2. Adresa nr.94/23.07.2023 a Societății TRACUM S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.75.559/24.08.2023, cu privire la cheltuielile pentru perioada iunie 2022 – iulie 2023 a sumelor provenite de la bugetul local prin majorare de capital.

 1. Contestația formulată de către Hermes Medical S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.175/29.06.2023 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.35.217/20.07.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. HERMES MEDICAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.72.838/16.08.2023,

 2. Adresa nr.75.190/23.08.2023 întocmită de către Direcția Patrimoniu și Direcția Juridică și Administrație Locală, referitor la contestația formulată de către Hermes Medical S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.175/29.06.2023 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.35.217/20.07.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. HERMES MEDICAL S.R.L.   

   III.  DIVERSE

 

  P R I M A R:  ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                              Redactat: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU

Articolul PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 31 AUGUST 2023 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.686/25.08.2023  PROIECTE HOTĂRÂRI: Proiect de hotărâre nr.177/15.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.89/31.03.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.270/26.08.2021:        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;        […]

Articolul PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 31 AUGUST 2023 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului admin
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/proiectul-ordinii-de-zi-a-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-giurgiu-din-data-de-31-august-2023/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 28 august 2023 12:12

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.